07 Ιουν 2023
Παρασκευή, 03 Φεβρουαρίου 2023 11:26

Πρόσβαση στην τράπεζα νομικών πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ», με συνδρομή σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής, νομικής και διοικητικής πληροφόρησης, για το έτος 2023

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

1039 501.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Τακτικός Προϋπολογισμός, Α.Λ.Ε.: 2420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

2.700,00 €.

Φ.Π.Α. 24%

   648,00 €.

ΜΕ Φ.Π.Α.

3.348,00 €.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α) Συνδρομή σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, νομικής και διοικητικής πληροφόρησης, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για   το έτος  2023.

Β) Χορήγηση δεκαπέντε (15) κωδικών πρόσβασης, σε βάση νομικών - διοικητικών πληροφοριών, μέσω διαδικτύου και άνευ χρονικού περιορισμού, καθώς και παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( να επιτρέπεται η απεριόριστη πρόσβαση όλων των χρηστών, χωρίς χρονικούς ή αριθμητικούς περιορισμούς).

Γ) Να περιέχει το ιστορικό των τροποποιήσεων κάθε ρύθμισης.

Δ) Να είναι σε περιβάλλον φιλικό προς τον χρήστη.

Ε) Να περιλαμβάνει παρουσίαση - ενημέρωση της βάσης δεδομένων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Απευθείας Ανάθεση, σύμφωνα με τα άρθρα 118 & 120 του ν. 4412/2016 (Α’ 117),

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ

  1. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα,
  2. Αποσπάσματα Ποινικού Μητρώου,

σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α’ 147).

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1.Φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013     (Α’ 167), όπως ισχύει.

 2.0,1% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με το ν. 4912/2022( Α΄ 59), η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α., με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου.

CPV

    72320000-4 Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Θα ακολουθήσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

α) Στους δικτυακούς τόπους της  Αναθέτουσας Αρχής

 www.yme. gr και www.ggde.gr και

β) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. www.eprocurement.gov.gr.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 03 Φεβρουαρίου 2023 11:37